5 pijlers

Opbouw van het kader

Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers. De pijlers zijn uitgewerkt in totaal 27 kwaliteitsaspecten. DJI koppelt aan elke pijler een aantal thema's, 14 in totaal. Als je op de pijlers hieronder klikt, zie je om welke aspecten het gaat. Op weg naar 2028 heeft DJI per jaar een paar thema’s vastgesteld die onderdeel worden van het kwaliteitsgesprek. Dit helpt om het Kwaliteitskader geleidelijk in te voeren.

Dit zijn de 5 pijlers: 

1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg
In de Forensische Zorg staat de balans tussen veiligheid en persoonsgerichte zorg centraal. De behandeling is  gericht op het verminderen van het recidiverisico om zo de veiligheid voor de maatschappij te vergroten. Dit wordt gedaan door persoonsgerichte herstelzorg. Deze pijler beschrijft kwaliteitsaspecten die je helpen invulling te geven aan deze balans, hoe de persoonsgerichte zorg vorm krijgt binnen de strafrechtelijke kaders en wat cliënten nodig hebben en kunnen verwachten.

2. Forensisch Vakmanschap
Deze pijler zorgt ervoor dat professionals weten wat er van ze verwacht wordt als het gaat om methodisch werken, competenties en leerdoelen. Daarnaast maakt het inzichtelijk hoe jouw organisatie het Forensisch Vakmanschap moet stimuleren en op het gewenste niveau krijgt en houdt.

3. Organisatie van zorg
Wat moeten organisaties zelf of samen organiseren om kwalitatief goede en veilige Forensische Zorg mogelijk te maken, zowel voor cliënten als voor professionals als voor de maatschappij? Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het hebben van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem en het op orde hebben van de volledige bedrijfsvoering.

4. Samenwerken
De pijler samenwerken heeft betrekking op de samenwerking tussen en met (zorg)organisaties in de keten in het kader van de Forensische Zorg.

5. Informeren over resultaten
Transparante informatieverstrekking zorgt ervoor dat cliënten, naasten, professionals, DJI en maatschappij goed geïnformeerd worden over de activiteiten en de resultaten binnen de Forensische Zorg. Proactief handelen vanuit de sector helpt bij een (meer) realistisch beeld van de gespecialiseerde zorg die wordt geleverd. Deze pijler beschrijft hoe en op welke manier jouw organisatie informatie verstrekt. 

Best practice aandragen