Wat is het?

Het Kwaliteitskader FZ (KKFZ) is een paraplu waaronder alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering een plekje hebben gekregen. Het brengt houvast en eenduidigheid binnen het forensische werkveld voor zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten en hun naasten en DJI. Zo weten cliënten welke verwachtingen ze mogen hebben en instellingen en zorgprofessionals wat herstelgerichte en persoonsgebonden zorg is. Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van dit kader. Het is de bedoeling dat de sector eind 2028 volledig werkt volgens het kader.

 

Zo is het kader opgebouwd

Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers 

1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg 
2. Forensisch vakmanschap 
3. Organisatie van zorg 
4. Samenwerken  
5. Informeren over resultaten  

De pijlers zijn uitgewerkt in 27 kwaliteitsaspecten. DJI koppelt aan elke pijler een aantal thema's, 14 in totaal. Op weg naar 2028 heeft DJI per jaar een paar thema’s vastgesteld die onderdeel worden van het inkoopgesprek. Dit helpt om het Kwaliteitskader geleidelijk in te voeren. 

Opbouw Kwalititeitskader FZ

Download het Kwaliteitskader

Er zijn verschillende versies van het Kwaliteitskader FZ beschikbaar. Download hieronder de versie die jij nodig hebt. 

Integrale versie

Publieksversie

Cliëntversie

Cliëntversie LVB

 

Over het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. Daarmee is het een afgesproken norm binnen de sector. Kwaliteitskaders zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven, zodat cliënten en naasten, zorgprofessionals en organisaties weten wat wordt bedoeld met goede zorg maar ook welke programma’s, documenten en middelen hiervoor beschikbaar zijn. 

Best practice aandragen