Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie
Zorgprogramma's Forensische Psychiatrie

Het zorgprogramma geeft een beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten.

EFP
Ontwikkelgerichtheid medewerkers
Ontwikkelgerichtheid medewerkers

Behoefte medewerkers om zich steeds opnieuw te verbeteren ten opzichte van de kwaliteit van zorg. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Website Forensisch Vakmanschap
Website Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg.

Forensisch Vakmanschap
De Forensische Leerlijn
De Forensische Leerlijn

E-learning modules speciaal ontwikkeld voor de forensische zorg.

De Forensische Leerlijn
Seksualiteit bij forensische cliënten met een LVB
Seksualiteit bij forensische cliënten met een LVB

In dit project worden kennis uit literatuur en attitudes en vaardigheden van professionals omgezet in praktische handvatten t.a.v. seksualiteit bij LVB-cliënten.

KFZ
Justitiële interventie i-Respect
Justitiële interventie i-Respect

Het doel van deze call is om de justitiële interventie i-Respect door te ontwikkelen. DIT PRODUCT IS NOG IN ONTWIKKELING

KFZ
Behandelen van vrouwen in forensisch klinische zorg: een vak apart?
Behandelen van vrouwen in forensisch klinische zorg: een vak apart?

Deze handreiking bestaat uit concrete richtlijnen voor het behandelen van vrouwen in de forensisch klinische zorg waarbij ook kennis uit de ambulante sector wordt meegenomen.

KFZ
Integratie van seksualiteit in de behandeling
Integratie van seksualiteit in de behandeling

In dit project wordt een handreiking ontwikkeld voor het integreren van seksuele gezondheid in de behandeling binnen de gesloten forensische zorg.

KFZ
Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC's
Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC's

Een (aangepaste, verkorte) interventie gericht op het verbeteren van agressieregulatie problematiek bij patiënten in de PPC's.

KFZ
Competentieset forensisch sociaal professional
Competentieset forensisch sociaal professional

In dit project is gekeken naar een overkoepelende competentieset voor de forensisch sociaal werker, waarbij gericht wordt gekeken naar onder andere specifieke competenties en vereist geachte vakkennis.

KFZ
Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen
Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken heeft deze call een handleiding "Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen" (PAvO) opgeleverd.

KFZ
Platte organisatie
Platte organisatie

Een platte organisatie om samen meer impact te maken. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Wender
Forensische deskundigheidsbevordering
Forensische deskundigheidsbevordering

Op verschillende manieren wordt forensische deskundigheidsbevordering mogelijk gemaakt. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Nijmegen en Rivierenland
Handreiking "LVBeeld"
Handreiking "LVBeeld"

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

KFZ
Online behandelprogramma voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld
Online behandelprogramma voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld

Een online module gericht op het verkrijgen van praktisch inzicht in en het voorkomen van geweld in relaties. De module kan flexibel ingezet worden in het geheel van de forensische behandeling.

KFZ
Do's & don'ts e-health
Do's & don'ts e-health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

KFZ
Helpers en Helden: Schema Focused Therapy (SFT) voor LVB
Helpers en Helden: Schema Focused Therapy (SFT) voor LVB

Dit onderzoek is een vertaalslag die Schema Focused Therapy ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB-doelgroep, waarbij het versterken van gezonde modi centraal staat.

KFZ
Agressiehantering (klinisch en ambulant)
Agressiehantering (klinisch en ambulant)

Een interventie gericht op forensische patiënten met agressieproblematiek. Het betreft een specifiek zorgprogramma dat erop is gericht agressieproblematiek volgens cognitieve gedragstherapeutische technieken aan te pakken. AMBULANT: ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik
Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.

KFZ
Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis
Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

KFZ
Weet wat je kan: psycho-educatiemodule LVB
Weet wat je kan: psycho-educatiemodule LVB

De psycho-educatiemodule "Weet wat je kan" is gericht op cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en is inzetbaar bij o.a. het vergroten van responsiviteit op (forensische) behandeling.

KFZ
Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management
Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management

Dit betreft een protocol over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management gecombineerd met cognitieve gedragstherapie voor middelengebruik in de ambulante forensische (verslavings)zorg.

KFZ
Grip op agressie (GOA)
Grip op agressie (GOA)

Een behandelinterventie gericht op het verminderen van voorkomen van ernstig agressief gedrag bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (klinische en ambulante variant) ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Schema Focused Therapy (SFT)
Schema Focused Therapy (SFT)

Deze variant van Schema Focused Therapy is gericht op de forensische doelgroep. Binnen SFT worden disfunctionele schema's waar mogelijk aangepast naar nieuwe, functionele schema's om zo onder andere delictgedrag te voorkomen. ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Evidence gap map vaktherapie
Evidence gap map vaktherapie

Het doel van dit project was om de kennislacune op basis van wetenschappelijk gepubliceerde en niet gepubliceerde literatuur te achterhalen, behoeften naar nieuw onderzoek op te halen bij vaktherapeuten, onderzoekers, verwijzers en ervaringsdekundigen/patiënten; onderzoeken te prioriteren op basis van praktijk en wetenschap.

KFZ
Basiszorgprogramma ambulant
Basiszorgprogramma ambulant

Er is een basiszorgprogramma ontworpen voor de ambulante forensische setting, met oog voor verschillen met de klinische setting (bijv. doelgroep) en verschillende werkwijzen die kenmerkend zijn voor de ambulante zorg.

KFZ
Pas op de Grens: behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB
Pas op de Grens: behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB

Deze behandelinterventie is gericht op de dynamische criminogene factoren die van invloed zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB. Doel is dit gedrag te reduceren en in de toekomst te voorkomen. ERKENDE GEDRAGSINTERVENTIE

KFZ
Verlofapp
Verlofapp

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

KFZ
Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-cliënten
Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-cliënten

In dit project is er een LVB-variant als addendum van Seeking Safety ontwikkeld voor de behandeling van traumagerelateerde klachten/stoornissen en verslaving in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

KFZ
Best practice aandragen