Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Betrokkenheid centrale cliëntenraad
Betrokkenheid centrale cliëntenraad

De Binnenvest kent een actieve centrale cliëntenraad en deze raad wordt actief betrokken vanuit het management. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Inzet van vrijwilligers
Inzet van vrijwilligers

Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Inzet van de cliëntenraad
Inzet van de cliëntenraad

Het Leger des Heils kent in iedere regio een cliëntenraad. Deze raden bestaan uit deelnemers, oud-deelnemers, of een vertegenwoordiger daarvan. De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen de instelling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
De stem van de cliënt
De stem van de cliënt

Op verschillende manieren wordt de input van cliënten meegenomen in de processen en beleidsontwikkeling. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

RIBW Overijssel
Houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt
Houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt

Medewerkers hebben een positieve houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7.

FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Betrekken van het netwerk
Betrekken van het netwerk

Diverse voorbeelden van hoe De Borg-instellingen het netwerk betrekken bij de behandeling van SGLVG-cliënten.

De Borg Trajectum Boschoord
De cliënt als gesprekspartner
De cliënt als gesprekspartner

Cliëntgerichtheid is een van de parels van cyclus 5 van Kwaliteitsnetwerk De Borg.

De Borg STEVIG - Dichterbij
De cliënt centraal stellen
De cliënt centraal stellen

Voorbeelden van afstemming op de cliënt en hoe de cliënt centraal gesteld wordt in de behandeling.

De Borg BC Middenweg - Ipse de Bruggen
Vasthoudendheid in de begeleiding van deelnemers
Vasthoudendheid in de begeleiding van deelnemers

Medewerkers tonen vasthoudendheid in de begeleiding van cliënten. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Leger des Heils
Lange adem
Lange adem

Medewerkers hebben een lange adem in de begeleiding van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Tussenvoorziening
Niemand hoeft aan de kant te staan
Niemand hoeft aan de kant te staan

Kijken naar de mens achter de cliënt. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO de Binnenvest
Passie en bevlogenheid van medewerkers
Passie en bevlogenheid van medewerkers

Medewerkers zijn bevlogen in het begeleiden van cliënten. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Ontmoeting
Menselijke benadering
Menselijke benadering

De bejegening van cliënten binnen de organisatie. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Individuele benadering
Individuele benadering

Cliënten voelen zich benaderd als individu. Dit is een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Lentis - Beschermd Wonen Forint
Goed Ernaast
Goed Ernaast

In deze e-module wordt ondersteuning geboden aan naasten van cliënten/patiënten die in de forensische psychiatrie in behandeling zijn. De module kan zorgen voor een gevoel van steun en begrip voor de situatie.

KFZ
Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning
Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Een handreiking voor gezinsbenadering volgens een levensloopperspectief voor hulpverleners in de BW/MO setting.

KFZ
Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg
Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zijn de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

KFZ
Partners van plegers relationeel geweld in beeld
Partners van plegers relationeel geweld in beeld

Er is een literatuurstudie gedaan om te achterhalen wat er tot nu toe bekend is over eventuele psychopathologie van partners van plegers van relationeel geweld en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor behandeling.

KFZ
Netwerkactivatie tijdens de behandeling
Netwerkactivatie tijdens de behandeling

In dit project is gekeken in hoeverre netwerkleden van forensische patiënten betrokken kunnen worden in de behandeling en resocialisatie van de patiënt, door hen de k-indicatoren te laten scoren.

KFZ
Verdiepingsdiagnostiek
Verdiepingsdiagnostiek

Bij psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek is er, naast het afnemen van de RISc ook verdiepingsdiagnostiek nodig. In dit onderzoek is er een gestandaardiseerd product ontwikkeld. VELDNORM

KFZ
Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB
Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB

In dit project is een handreiking ontwikkeld voor indicatiestellers forensische zorg voor het herkennen en bepalen van de (aard van de) LVB problematiek.

KFZ
Expertsysteem beroepsgeheim PPC's
Expertsysteem beroepsgeheim PPC's

Binnen dit project is gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal expertsysteem waarbij (zorg)professionals uit het gevangeniswezen ondersteuning krijgen in de besluitvorming rondom het doorbreken van het beroepsgeheim.

KFZ
Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg
Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg

Het ontwikkelen van een multidimensionaal conceptueel model voor de operationalisatie van behandelvoortgang dat toepasbaar is binnen de gehele forensische zorg. DIT IS EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Responsiviteit ASS
Responsiviteit ASS

Dit project heeft een overzicht opgeleverd van de neurocognitieve problemen en leerstijl van mensen met ASS en de invloed die dat heeft op de responsiviteit in gangbare interventies.

KFZ
Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD
Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Onderzoek naar de leerstijl van mensen met ADHD.

KFZ
Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-cliënten
Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-cliënten

In dit project is er een LVB-variant als addendum van Seeking Safety ontwikkeld voor de behandeling van traumagerelateerde klachten/stoornissen en verslaving in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

KFZ
Toolbox middelengebruik
Toolbox middelengebruik

In dit project is een praktische vertaalslag gemaakt van de richtlijn problematische middelengebruik. De handreiking geeft tips en aanbevelingen hoe een positief behandelmilieu gecreëerd kan worden waarbij behandelaren denken en handelen vanuit zowel het forensisch als het verslavingsperspectief. Voor op de afdeling is een toolbox ontwikkeld.

KFZ
Handreiking risicofactoren en functioneringsniveau LVB
Handreiking risicofactoren en functioneringsniveau LVB

In dit project is gewerkt aan een protocol en bijbehorend instrumentarium waarbij risicofactoren en functioneringsniveau van cliënten met een LVB in kaart worden gebracht voor het risicomanagementplan.

KFZ
Behandelvoortgang seksuele stoornissen
Behandelvoortgang seksuele stoornissen

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van de behandelvoortgang bij cliënten met een seksuele stoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

KFZ
Behandelvoortgang persoonlijkheidsstoornissen
Behandelvoortgang persoonlijkheidsstoornissen

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

KFZ
E-Health: zelfscore app
E-Health: zelfscore app

Met de zelfscore app kunnen cliënten hun eigen behandelvoortgang bij houden, naast die van de behandelaar. Items uit de HKT-R en HCR-20V3 zijn hiervoor omgeschreven naar voor patiënten te beantwoorden vragen.

KFZ
Handreiking behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen
Handreiking behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze is specifiek ontworpen voor de doelgroep forensisch psychiatrische patiënten.

KFZ
Subgroepen brandstichters
Subgroepen brandstichters

De dadergroep brandstichters kan in verschillende subtypen worden onderscheiden. Die subtypen beïnvloeden de opsporingsrelevante kenmerken voor politie maar zijn ook van invloed op behandeling van deze groep forensische patiënten.

KFZ
Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten
Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten

Hier staat (neuro-)cognitief onderzoek onder zedendelinquenten centraal. Door het meten van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten te verbeteren kan de behandeling hiervan aangescherpt en verbeterd worden.

KFZ
Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten
Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

In dit onderzoek is gekeken naar het werkende mechanisme achter seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. Er is gezocht naar een methode om dit correct vast te stellen en te beïnvloeden om recidive te voorkomen.

KFZ
Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten
Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten

Centraal stond het vaststellen en in kaart brengen van deze specifieke cognitieve vervorming bij zedendelinquenten. Er is gekeken naar een passend instrument om dit te meten en naar implicaties hiervan voor behandeling.

KFZ
Best practice aandragen