Filter
Best practice aandragen

Pijlers

Thema's

Inspiratie

Op deze pagina vind je allerlei best practices en hulpmiddelen die je kunnen helpen en inspireren om het Kwaliteitskader Forensische Zorg in jouw organisatie te integeren. De keuzemogelijkheden links helpen je gericht te zoeken naar wat jij op dit moment nodig hebt. Heb je zelf ook een best practice? Deel die vooral! Dan help jij anderen weer verder en zo werken we samen aan de invoering van het Kwaliteitskader.

Op deze pagina zetten we zeer regelmatig nieuwe voorbeelden, dus raadpleeg 'm van tijd tot tijd.

Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie
Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Dit betreft een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie. DIT BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Focus op het terugdringen van het recidiverisico
Focus op het terugdringen van het recidiverisico

In de begeleiding van forensische cliënten is Pameijer zich erg bewust van de opdracht die justitie geeft, namelijk het verminderen van het recidiverisico. Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

BW/MO Pameijer
Handreiking voor het werken met vrouwelijke plegers van terrorisme
Handreiking voor het werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Een handreiking bestaande uit empirische kennis over psychopathologie bij vrouwelijke plegers van terrorisme evenals handvatten voor een effectieve bejegening, begeleiding of behandeling van deze doelgroep. BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Handreiking voor verlof
Handreiking voor verlof

De handreiking VT biedt resultaat op inhoud en proces van de verloftoetsing binnen de scope van de FPA's in Nederland. BETREFT EEN NOG LOPEND ONDERZOEK

KFZ
Verlofapp
Verlofapp

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

KFZ
Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er
Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

KFZ
Sociotherapeutisch milieu
Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

KFZ
Duurzame verbinding
Duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

KFZ
Mind the gap: continuïteit in de forensische keten
Mind the gap: continuïteit in de forensische keten

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

KFZ
Forensische FACT LVB
Forensische FACT LVB

De Borg-instellingen werken samen aan de implementatie van het forensische FACT-team voor de LVB-doelgroep. Ze hebben de resultaten hiervan onderzocht en stimuleren de landelijke ontwikkeling van de For(F)ACT LVB.

KFZ
DROS 2.0
DROS 2.0

In dit project is het instrument DROS (Dynamic Risk Outcome Scales) herzien en gevalideerd, zodat het in de toekomst onderbouwd zowel als ROM-instrument als risicotaxatie-instrument ingezet kan worden.

KFZ
Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO
Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO

Dit project komt voort uit de behoefte om herstel-/krachtgericht werken en risicobeheersing in de BW/MO met elkaar in balans te brengen en elkaar te laten versterken. DIT PRODUCT IS MOMENTEEL IN ONTWIKKELING

KFZ
Best practices in BW/MO instellingen
Best practices in BW/MO instellingen

Het doel was om in kaart te brengen wat de best practices zijn binnen de BW/MO instellingen. Waar worden positieve ervaringen opgedaan en waar zit de relevante kennis?

KFZ
Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS
Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS

In dit handelingsprotocol staan de specifieke risicofactoren en risicomanagement voor patiënten met een ASS centraal, met praktische handvatten voor de dagelijkse toepassing hiervan in behandeling en risicomanagement.

KFZ
Handreiking risicomanagement LVB
Handreiking risicomanagement LVB

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB.

KFZ
Risicotaxatie ambulant (FARE)
Risicotaxatie ambulant (FARE)

Met behulp van een kernset van voorspellende risicofactoren, een bruikbaarheidsstudie en consultering van ambulante zorginstellingen, is het risicotaxatie-instrument FARE voor de forensische ambulante setting ontworpen. VELDNORM

KFZ
Delictanalyse voor mensen met LVB
Delictanalyse voor mensen met LVB

Gezien het hoge percentage LVB in de forensische zorg is het belangrijk dat modules/interventies meer worden toegesneden op de behoeften en karakteristieken van cliënten met een LVB. DIT PRODUCT IS NOG IN ONTWIKKELING

KFZ
Verkorte delictanalyse
Verkorte delictanalyse

De module "delictanalyse" is in zijn uitgebreide vorm niet in alle settingen even bruikbaar. Daarom is er een handleiding voor een verkorte delictanalyse (VDA) ontwikkeld, om zo inzicht te krijgen in de delictfactoren van de deelnemer.

KFZ
Delictanalyse in de forensiche zorg
Delictanalyse in de forensiche zorg

Door middel van het inventariseren van het gebruik en de inzet van delictanalyse in verschillende settings in de forensische zorg, is een standaard richtlijn geïntroduceerd die professionals kunnen toepassen. VELDNORM

KFZ
De forensische cliënt op de juiste plek
De forensische cliënt op de juiste plek

Naar passende zorg door een goed informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening. In dit project zijn concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

KFZ
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang
Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegenaan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma's om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

KFZ
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang
Krachtgericht werken aan veiligheid in de forensische opvang

In dit onderzoek is gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig begeleidingsklimaat. Tevens is er een werkboek en een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

KFZ
Forensic High and Intensive Care (FHIC)
Forensic High and Intensive Care (FHIC)

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

KFZ
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht te creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

KFZ
Best practice aandragen