Terug

Ontwikkelingsstoornissen

Met dit inventariserend onderzoek is de eerste stap gezet om de behoeften aan verdiepend onderzoek ten behoeve van deze specifieke doelgroep goed in kaart te brengen. Er is geïnventariseerd welke behoeften van forensische zorgaanbieders er zijn op het gebied van inzetbare producten (instrumentarium, interventies, handreikingen etc.), maar ook op gebied van bijvoorbeeld diagnostiek, risicotaxatie, behandelinterventies, resocialisatie, nazorg, ketenzorg en anderszins. De inventarisatie is uitgewerkt in vier fasen bestaande uit literatuuronderzoek, interviews met patiënten, interviews met zorgaanbieders en adviezen van experts uit het veld. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen