Terug

Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning

Met deze verkenning is een aanzet gedaan om bij te dragen aan de kennis- en beleidsontwikkeling op het gebied van een gezinsbenadering, door te kijken op welke wijze er binnen de forensische zorg meer gezinsgericht kan worden gewerkt. Werken volgens een gezinsbenadering betekent dat het gezin van de forensische cliënt centraal staat, waarbij de (individuele) cliënt wordt beschouwd als een onderdeel van het gezin én dat het gezin (waar mogelijk) een integraal onderdeel vormt van het zorgtraject. Hierbij moeten zoals gewoonlijk de risico's in overweging worden genomen. Het werken volgens een gezinsbenadering vraagt om multidisciplinaire, sectoroverstijgende samenwerking. Om ook zorg of ondersteuning te bieden aan gezinsleden kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om verbinding te zoeken of samen te werken met professionals vanuit verschillende disciplines en met verschillende expertises. Hierbij wordt aangestipt dat het huidige rapport een eerste verkenning betreft, waarvoor een beperkt aantal forensische cliënten en professionals zijn geïnterviewd. In het rapport staan meerdere aandachtspunten beschreven met het doel om gezinsgericht te werken. Dit is onderverdeeld in drie gebieden: in kaart brengen van de gezinssituatie en (on)veiligheid, ouderschap en contact(herstel) en versterken van het gezin ten behoeve van re-integratie.  

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen