Terug

Forensic High and Intensive Care (FHIC)

Forensische patiënten zijn binnen de groep van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening een aparte groep. Mede ten gevolge van hun ziekte is deze groep tot delictpleging gekomen. HIC’s zijn onvoldoende toegerust om de complexe problematiek en het lastig leesbare gedrag van de forensische patiënt te hanteren binnen een unit met andere ernstig zieke mensen. Hierdoor is er voor deze patiëntengroep een beperkt klinisch vangnet. Een forensisch model voor de HIC kan daarmee een klinisch én forensisch vangnet voor de ambulante setting vormen. In dit onderzoek is de methodiek van de Forensische High en Intensive Care (FHIC) ontwikkeld. Er is gekeken naar welke specifieke factoren meespelen bij een forensische setting waarbij sprake is van crisis met als grondgedachte dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Het uitgangspunt van de FHIC is humane zorg, en veiligheid bieden vanuit contact in plaats van vanuit repressie. Intensievere zorg is met deze methodiek voortdurend mogelijk en het geleidelijk aan kunnen opschalen maakt dat patiënten langer toekunnen met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning. Voor meer informatie over dit project kijk op de website van FHIC. In 2017 is fase 2 (Call 2016-62) van start gegaan, waarin aandacht is voor de implementatie van de FHIC in verschillende forensische settings.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen