Terug

Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de (forensische) GGZ op basis van een (internationale) literatuurstudie en veldonderzoek. Tevens is gezocht naar de toepassingsmogelijkheden en de daarbij behorende do’s en don’ts voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de praktijk van het forensische werkveld, gelet op de opgedane ervaringen vanuit de reguliere GGz. De inzet van ervaringsdeskundigheid bleek onlosmakelijk verbonden te zijn met herstelgerichte zorg, maar een eenduidige visie op herstelgerichte zorg in een forensische behandelsetting bleek niet overal eenvoudig. Het stellen van een positief rolmodel, het aanleren van copingvaardigheden op grond van de eigen ervaring, het leren omgaan met slachtoffer- en daderschap en het bieden van perspectief op een toekomst na detentie zijn zaken waarin de ervaringsdeskundige in de FGGz een meerwaarde heeft. De uitgebreide literatuurreview wijst uit dat er nauwelijks evidentie bestaat voor de veronderstelde effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid, hoewel er meer kwalitatief georiënteerde onderzoeken zijn waarin werd gesproken over mogelijke positieve effecten op het herstelproces van de cliënt.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen