Terug

Basiszorgprogramma ambulant

Er zijn duidelijke verschillen tussen een poliklinische setting en een klinische setting: de poliklinische sector kent bijvoorbeeld andere justitiële behandeltitels en een populatie met doorgaans minder ernstige problematiek, maar wel met een grote variatie in grensoverschrijdend gedrag en sociaal-maatschappelijke achtergrond. Om die reden wordt in dit zorgprogramma eerst een beschrijving gegeven van het veld en de doelgroep waarna de organisatie van de zorg en de beschikbare kennis van de werkzame interventies c.q. werkwijzen voor het forensisch poliklinische veld worden beschreven. Gezien de diversiteit van het veld, beperkt het basiszorgprogramma zich tot generieke aspecten van de zorg. In algemene zin zal worden ingegaan op werkzame interventies c.q. werkwijzen die kenmerkend zijn voor de behandeling van de verschillende doelgroepen binnen het forensisch poliklinische veld. Dit zorgprogramma biedt een richtlijn en is als zodanig op onderdelen snel in te voeren; ook omdat hierbij rekening is gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de ambulante setting.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen