Bestuurder

Als bestuurder ben je bezig om beleid vorm te geven dat bijdraagt aan een nog hogere kwaliteit van zorg, aan gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers en aan goede hulp en ondersteuning voor cliënten. Je hebt daarbij te maken met diverse kaders, afspraken en richtlijnen. Het Kwaliteitskader FZ is de paraplu waaronder alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering in de forensische zorg een plekje hebben gekregen. Het Kwaliteitskader FZ helpt je organisatie om kwalitatief goede forensische zorg te bieden.

Jouw taak

Als bestuurder is het belangrijk dat je de inhoud van het Kwaliteitskader kent. Je weet wat de samenhang tussen het Kwaliteitskader FZ is, in relatie tot andere kaders, het Integraal Zorgakkoord en andere kwaliteitsprogramma's binnen de forensische zorg. 

Het beleid binnen jouw organisatie wordt zo georganiseerd dat het Kwaliteitskader FZ toepasbaar en uitvoerbaar wordt voor jouw medewerkers. Werkt jouw organisatie misschien in een setting waarin vooral reguliere ggz geboden wordt? Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat het beleid helpt bij de besluitvorming van medewerkers die zich tot meerdere kaders moeten verhouden. 

Het Kwaliteitskader FZ beschrijft wat de sector op 1 januari 2028 bereikt wil hebben, maar niet hoe organisaties daar invulling aan geven. Je kunt hierin je eigen prioriteiten en planning kiezen. Wel wil DJI in de kwaliteitsgesprekken stilstaan bij de stand van zaken binnen je organisatie. Ze doen dit aan de hand van thema's waarin verschillende kwaliteitsaspecten zijn ondergebracht. Met behulp van het meerjarenplan en het kwaliteitsjaarverslag die jaarlijks voor 1 juni bij DJI worden aangeleverd, wordt dit gesprek gevoerd.

Het doel hiervan? Kwalitatief goede zorg bieden aan cliënten én medewerkers de ruimte geven en handvatten bieden om die zorg te kunnen leveren. Samen hebben we besloten dat dit kader een goed beeld geeft van waar kwalitatief goede zorg aan voldoet. Laat deze website ter inspiratie dienen om dit vorm te geven.

Jouw toolbox

Best practice aandragen